informatie

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden worden gebruikt bij het inhuren van uitsluitend externe arbeidskrachten, waarbij het niet
de bedoeling is dat een arbeidsrelatie tussen partijen ontstaat.


Artikel 1. Definities
Producent : De gebruiker van deze voorwaarden: Umotus video
Opdrachtnemer : De wederpartij van de Producent; de ondernemer, Zzp’er, freelancer, etc.; Overeenkomst :
De tussen Producent en Opdrachtnemer gemaakte afspraken;
AV : Afkorting voor deze algemene voorwaarden;
Partijen : Producent en Opdrachtnemer samen
Offerte : Alle offertes, schattingen, prijsindicaties of gelijkgestelde aanbiedingen; Schriftelijk : Een
aangetekende brief kan natuurlijk maar onder ‘schriftelijk’ wordt tevens ‘langs elektronische weg’, zoals e-mail,
verstaan, waarbij:


1. De kennisgeving raadpleegbaar is door de geadresseerde;
2. De authenticiteit van de kennisgeving in voldoende mate is gewaarborgd; 3. De identiteit van de kennisgever
met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld;
4. Een e-mail in ieder geval aantoonbaar is ontvangen indien de ontvangende partij aantoonbaar (bijvoorbeeld
via een e-mail) heeft gereageerd op die email.
5. Als tijdstip van ontvangst wordt aangehouden het tijdstip waarop de e-mail de mailbox van de ontvangende
partij heeft bereikt.


Artikel 2. Algemeen
Producent huurt regelmatig externe arbeidskrachten in, die als zelfstandig ondernemer hun diensten
aanbieden aan Producent. Deze Opdrachtnemers worden over het algemeen ingehuurd vanwege hun
specialisatie op het gebied van mediaproducties in brede zin, zoals onder meer maar niet beperkt tot:
regisseurs, cameramensen, producers, opnameleiders, art directors, productiemanagers, productieleiders,
locatiescouts, locatiemanagers, gaffers, elektriciens, researcher, runners, etc.
Deze AV zijn bedoeld om de randvoorwaarden vast te leggen die van toepassing zijn bij de rechtsverhouding
tussen de Producent als opdrachtgever en de Opdrachtnemer en maken integraal onderdeel uit van een
overeenkomst tussen de Producent en de Opdrachtnemer.


Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1 Deze AV zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, dus dat wil zeggen op alle overeenkomsten,
aanvragen, aanbiedingen, offertes, opdrachten, etc. tussen Producent en Opdrachtnemer. Hierbij wordt de
toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer uitdrukkelijk uitgesloten. De AV
van Producent zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever een
prevalentiebeding bevatten.
3.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de opdracht geldt als aanvaarding van deze AV. 3.3 Deze AV
zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.
Voorwaarden, afspraken en bedingen met derden zijn niet van toepassing en binden Producent niet tenzij
schriftelijk door Producent bevestigd.
3.4 Een Opdrachtnemer die eenmaal met Producent een overeenkomst heeft gesloten, wordt geacht ook bij
eventueel daarna op enige wijze opgegeven opdracht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze AV
akkoord te gaan.
3.5 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze AV binden de Producent slechts indien en voor zover deze
aantoonbaar door de Producent aan de Opdrachtnemer zijn bevestigd.
3.6 In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze AV. Indien een
of meerdere van de bepalingen in deze AV nietig zijn of vernietigd worden,
blijven de overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing. Indien Producent dat
nodig acht zullen partijen in overleg nieuwe bepalingen overeenkomen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in
acht zal worden genomen.
3.7 Producent behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze AV tussentijds te wijzigen.


Artikel 4. De Overeenkomst
4.1 Alle aanbiedingen van Producent, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend. Dat wil zeggen dat
Producent een aanbod geheel of gedeeltelijk kan intrekken zolang het niet is geaccepteerd door
Opdrachtnemer.
4.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aantoonbare acceptatie van het aanbod en het
voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.3 Indien de acceptatie afwijkt van het aanbod, is de Producent daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende acceptatie tot stand, tenzij de Producent anders aangeeft.
4.4 Benadrukt wordt dat de overeenkomst moet worden gekwalificeerd als een overeenkomst tot het
verrichten van diensten. Door de Producent noch door de Opdrachtnemer kunnen aan de overeenkomst
rechten worden ontleend, welke in het verlengde liggen van een arbeidsovereenkomst (ex. artikel 7:610
Burgerlijk Wetboek).
4.5 De overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat de Opdrachtnemer beschikt over een geldige
Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgegeven door de Belastingdienst. Zolang
de Opdrachtnemer de Producent niet in het bezit kan stellen van deze VAR is de Producent gerechtigd de aan
de Opdrachtnemer toekomende betalingen op te schorten dan wel de eventueel geschatte verschuldigde
werkgeversaandelen, sociale lasten en
Inkomstenbelasting in te houden. Deze VAR dient de vermelding te hebben WUO (winst uit onderneming) en
dient voorzien te zijn van een kopie van geldig legitimatiebewijs of ID kaart. Mocht Opdrachtnemer om wat
voor reden dan ook niet als zelfstandig ondernemer in de zin
van de wet IB gelden, dan komen partijen nu overeen, dat Opdrachtnemer de in de overeenkomst genoemde
diensten in tijdelijk dienstverband verricht / heeft verricht. De Opdrachtnemer verplicht zich in een dergelijk
geval met de Producent een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten, een en ander conform de door de
Producent gehanteerde standaardovereenkomst, tegen een bruto honorarium, dat is afgeleid van de in de
overeenkomst genoemde vergoeding, onder verrekening van de relevante werkgeversaandelen, sociale lasten
en Inkomstenbelasting.


Artikel 5. Wijzigingen
5.1 De Producent is te allen tijde bevoegd in overleg met de Opdrachtnemer de omvang en/of de hoedanigheid
van de te verrichten diensten te wijzigen.
5.2 Indien een wijziging naar het oordeel van de Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs
en/of het tijdstip van verrichten van de diensten, is de Opdrachtnemer verplicht dit zo spoedig mogelijk aan de
Producent te laten weten. Zolang Producent niet aantoonbaar op de hoogte is, is hij ook niet gehouden aan
een afwijkende prijs en/of tijdstip. Indien de gevolgen van een wijziging naar het oordeel van de Producent
onredelijk zijn,
zullen partijen hierover in overleg treden.


Artikel 6. Duur van de overeenkomst en termijnen
6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen duur van de opdracht.
6.2 Is binnen de duur van de overeenkomst met Opdrachtnemer voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit een fatale termijn. Bij dreigende overschrijding van
de uitvoeringstermijn dient Opdrachtnemer Producent hiervan tijdig en aantoonbaar op de hoogte te brengen.


Artikel 7. Werktijden
7.1 De Opdrachtnemer is bereid, indien de voortgang van de productie dat vereist, op alle uren van de dag, alle
dagen van de week, ook op zon- en feestdagen, op elke plaats en onder alle weersomstandigheden de
overeengekomen diensten te verlenen.
7.2 Zoals te doen gebruikelijk in de filmbranche bedraagt de werktijd van de opdrachtnemer per hele werkdag
10 uur; de werktijd per halve dag bedraagt 5 uur.
7.2 In afwijking hiervan kan worden overeengekomen dat de werktijd per dag wordt verlengd. Bij bepaalde
opdrachten kan het zijn dat uit de aard van de opdracht een Opdrachtnemer ook zonder nadere afspraken over
de werktijden had kunnen of moeten weten dat de werktijden hetgeen gebruikelijk zullen overschrijden.


Artikel 8. Verplichtingen van de Opdrachtnemer
8.1 De Opdrachtnemer garandeert dat hij gedurende de in de overeenkomst genoemde werk- en draaiperiode
exclusief ter beschikking staat van de Producent en geen andere verplichtingen heeft en/of zal aangaan die de
voortgang en/of planning van de productie in gevaar kunnen en/of zullen brengen. De Opdrachtnemer zal
behoudens schriftelijke toestemming van de Producent geen ander werk accepteren en hierover altijd en tijdig
overleggen met Producent.
8.2 De Opdrachtnemer verplicht zich de te leveren diensten c.q. te verrichten werkzaamheden naar beste
kunnen uit te voeren en zich daartoe zodanig voor te bereiden en in te spannen
dat de productie geen vertraging zal oplopen.
8.3 De Opdrachtnemer zal tijdens de overeengekomen periode geen handelingen verrichten die (verdere)
medewerking aan de productie in gevaar zou kunnen brengen.
8.5 De Opdrachtnemer zal indien door Producent vereist zijn/haar volledige medewerking verlenen aan
heropnamen of aanvullende (geluids)opnamen, ook nadat de in de
overeenkomst genoemde periode is verstreken, en wel tegen de in de in de overeenkomst bepaalde
vergoeding, tenzij in de overeenkomst anders overeengekomen.
8.6 Opdrachtnemer verklaart zelf alle benodigde verzekeringen te hebben afgesloten waaronder tenminste een
deugdelijke wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.


Artikel 9. Verhindering van de Opdrachtnemer
9.1 Indien de Opdrachtnemer door ziekte, ongeval of andere oorzaak verhinderd is om de in de overeenkomst
bepaalde werkzaamheden te verrichten c.q. diensten te leveren, dient de Opdrachtnemer de Producent
hiervan direct, zonder te wachten en in ieder geval zo spoedig mogelijk, op de hoogte te stellen.
9.2 Bij verhindering, om welke reden dan ook, kan de Opdrachtnemer voor die dag(en) geen recht op enige
vergoeding of uitkering door de Producent doen gelden; de in de
overeenkomst vermelde vergoeding zal alsdan naar rato van het aantal verzuimde
uren/dagen worden aangepast. De Opdrachtnemer zal de Producent zoveel mogelijk
adviseren over, en behulpzaam zijn met, het vinden van adequate vervanging.


Artikel 10. Verhindering van de zijde van de Producent en/of vervallen van de productie
10.1 Indien Opdrachtnemer door de Producent voor een bepaalde dag aantoonbaar is opgeroepen zijn
diensten te verrichten c.q. werkzaamheden uit te voeren en deze dag wordt door Producent en/of om redenen
van omstandigheden:
1. Meer of minder dan 24 uur voor de betreffende call uitgesteld tot een andere datum; dan zal de nieuwe
datum de oude vervangen en heeft de Opdrachtnemer geen enkel recht op enigerlei vergoeding voor de oude
datum. Producent is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gemiste kansen, gevolgschade, etc. als gevolg van
het uitstel;
2. Minder dan 24 uur voor de betreffende call volledig afgezegd, dan zullen partijen in goed overleg bepalen of
deze dag binnen een redelijke termijn kan worden gecompenseerd; indien dit niet mogelijk blijkt zal
Opdrachtnemer deze dag voor 50% in rekening kunnen brengen indien en voor zover de Producent daarvoor
de gelden beschikbaar heeft en/of
het budget dat toelaat en/of de verzekering van de Producent deze kosten dekt. Producent is niet aansprakelijk
voor gederfde winst, gemiste kansen, gevolgschade, etc. als gevolg van de afzegging;
3. Meer dan 24 uur voor de betreffende call afgezegd, dan heeft de Opdrachtnemer voor die dag geen enkele
recht op enigerlei vergoeding. Producent is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gemiste kansen,
gevolgschade, etc. als gevolg van de uitstel;
10.2 Indien de productie, ten gevolge van omstandigheden (waaronder begrepen de beslissing van de
Producent om niet of niet verder te produceren) hetzij in het geheel niet, hetzij slechts gedeeltelijk tot stand
komt, heeft de Opdrachtnemer slechts recht op vergoeding naar rato van de tot dan geleverde diensten c.q.
verrichte werkzaamheden. De betalingsverplichting is beperkt tot het bedrag dat indien en voor zover in het
desbetreffende geval door de verzekering van Producent wordt uitbetaald dan wel indien en voor zover
Producent de gelden daarvoor beschikbaar heeft. Producent is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gemiste
kansen, gevolgschade, etc. als gevolg van de beëindiging.
10.3 Onder omstandigheden als bedoeld in artikel 10.1 en 10.2 worden onder andere maar niet uitsluitend
begrepen: het niet of niet tijdig ontvangen van financiering / subsidies, het
uitblijven van vergunningen of visa, ziekte, verhindering van acteurs / talent of moeilijk vervangbare
medewerkers, staking, technische problemen, weersomstandigheden, brand en verder iedere (andere) vorm
van overmacht.


Artikel 11. Tekortkoming
11.1 Bij een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer is deze zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim.
11.2 Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten voortvloeiend uit een
toerekenbare tekortkoming, is de Producent gerechtigd tot het opleggen van een onmiddellijk opeisbare boete
van 5% van de overeengekomen prijs per dag vanaf de dag van verzuim, met een maximum van 50%. Het
opleggen, innen of verrekenen van deze boete beperkt niet het recht van de Producent op nakoming,
schadevergoeding of
ontbinding.
11.3 De wettelijke rente over bedragen die de Producent heeft vooruitbetaald zal worden verrekend met te
betalen facturen over de periode van verzuim.
11.4 In geval van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) worden de verplichtingen van partijen voor
1 maand opgeschort.
11.5 Partijen kunnen zich slechts op een niet toerekenbare tekortkoming beroepen indien de desbetreffende
partij zo spoedig mogelijk en zonder vertraging uiterlijk binnen 1 werkdag na
het intreden van omstandigheid die tot de niet toerekenbare tekortkoming leidt, de andere
partij hiervan (aantoonbaar) in kennis stelt.
11.6 Indien de Opdrachtnemer stelt dat een of meer van zijn tekortkomingen hem niet zijn toe te rekenen en
de Producent deze stelling aanvaardt, heeft de Producent niettemin het recht de overeenkomst te ontbinden.
In een dergelijke situatie zullen partijen over en weer geen aanspraak (kunnen) maken op vergoeding van
(enige) schade.


Artikel 12. (On)kosten en betaling
12.1 (On)kosten worden in beginsel niet vergoed, tenzij schriftelijk (eventueel achteraf aantoonbaar)
toegezegd door Producent. Deze kosten worden vergoed tegen overlegging van een declaratie, vergezeld van
de op de onkosten betrekking hebbende nota’s, betalingsbewijzen e.d. voorzien van vermelding van de
afgedragen BTW. Kosten dienen binnen 30 dagen nadat zij zijn gemaakt te worden gedeclareerd.
Telefoonkosten, reistijd en kosten binnen Tilburg worden niet vergoed. Reiskosten gemaakt buiten Tilburg
worden vergoed op basis van openbaar vervoer (2e klasse) en bij gebruik van eigen auto buiten Tilburg vergoed
ad Euro 0,19 per kilometer.
12.2 De betalingstermijnen zijn in Nederland sinds 16 maart 2013, op Europees niveau, wettelijk geregeld. De
Producent streeft ernaar om de factuur van Opdrachtnemer binnen 30 dagen te betalen echter,
gebruikmakend van de ruimte die de wetgeving geeft, komt Producent
middels deze AV met Opdrachtnemer overeen dat Producent de factuur uiterlijk 60 dagen na ontvangst van
een gespecificeerde factuur, met aparte vermelding van de verschuldigde BTW, zal betalen.
12.3 Eventueel betaalde voorschotten kunnen en zullen worden verrekend met de door de Opdrachtnemer
opgestelde eindfactuur.
12.3 Tenzij schriftelijk aantoonbaar toegezegd door Producent worden overuren niet geaccepteerd en niet
vergoed.


Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die de Producent heeft als gevolg van aan de
Opdrachtnemer toerekenbare niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst of van
schending van enige andere contractuele of niet contractuele
verplichting.
13.2 De Opdrachtnemer vrijwaart de Producent tegen alle gevolgen van aanspraken van derden in enig
verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.
13.3 De Producent is gerechtigd van de Opdrachtnemer te verlangen dat zekerheid wordt gesteld ter afdekking
van de risico’s. De Opdrachtnemer heeft op eerste verzoek van de Producent de verplichting inzage in de
daartoe strekkende polis te geven.
13.4 De Opdrachtnemer cedeert hierbij aan de Producent bij voorbaat alle aanspraken op uitkering van
verzekeringspenningen voor zover betrekking hebbend op schade, waarvoor
de Opdrachtnemer jegens de Producent aansprakelijk is.
13.5 De Producent is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het verlies van, of schade aan de persoonlijke
goederen van de Opdrachtnemer. Evenmin is de Producent verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade aan
een vervoermiddel van de Opdrachtnemer of door dit vervoermiddel aan derden veroorzaakte schade. Boetes
als gevolg van parkeer- of andere (verkeers-)overtredingen komen volledig voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer.
13.6 Producent heeft een lopende wettelijke aansprakelijkheids-, en productieverzekering. Zonder nadere
afspraken daaromtrent zal Producent geen aanvullende en/of bijzondere verzekeringen afsluiten. Het al dan
niet afsluiten van aanvullende en/of bijzondere verzekeringen in verband met de van Opdrachtnemer
verlangde werkzaamheden is voor rekening en risico van Opdrachtnemer.


Artikel 14. Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking
14.1 De Opdrachtnemer zal zich onthouden van bekendmaking van vertrouwelijke informatie en partijen zullen
de gegevens waarover zij in het kader van de samenwerking de beschikking krijgen met gepaste
vertrouwelijkheid behandelen, tenzij de Producent vooraf schriftelijk toestemming tot bekendmaking heeft
verleend. Zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Producent is het de Opdrachtnemer niet toegestaan de naam van de Producent in
advertentie en andere commerciële uitingen te gebruiken.
14.2 De Opdrachtnemer dient zich in het bijzonder te onthouden van het verstrekken van inlichtingen, het
doen van mededelingen of inzage geven in scenario’s, foto’s en dergelijke
aan derden, waaronder begrepen de media zoals pers, radio en televisie, in welke vorm dan ook. Hieronder
valt tevens het plaatsen van informatie met betrekking tot de productie op sociale media zoals maar niet
beperkt tot; Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, etc. op straffe van onmiddellijke ontbinding van de
overeenkomst en verhaal van eventuele schade.


Artikel 15. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
15.1 De Opdrachtnemer vrijwaart de Producent tegen alle gevolgen van aanspraken van derden wegens
inbreuk op hun intellectuele en/of industriële eigendomsrechten en zal de Producent alle als gevolg daarvan
geleden schade vergoeden.
15.2 De Opdrachtnemer is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door de Producent te gebruiken, echter
uitsluitend in verband met de (uitvoering van de) overeenkomst. Deze informatie is en blijft eigendom van de
Producent.
15.3 Voor zover de Opdrachtnemer uit de overeenkomst of de uitvoering daarvan enig recht, waaronder
begrepen Auteursrecht, Naburig Recht of Portretrecht zou kunnen doen gelden, wordt de Opdrachtnemer
geacht dit door ondertekening van de overeenkomst geheel en onvoorwaardelijk (in eigendom) te hebben
overgedragen aan de Producent.
15.4 De Producent heeft het wereldwijde, onbeperkte recht alle materialen, film/video- en/of geluidsopnamen
waar de Opdrachtnemer direct of indirect aan heeft bijgedragen/
meegewerkt, te bewerken, veranderen, aan te passen en/of weg te laten, en (fragmenten
van) de productie in al dan niet gewijzigde vorm te (doen) gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden, licentie
uit te geven, exploiteren, distribueren en (anderszins) openbaar te
maken, dit alles in de ruimste zin van het woord. Hieronder wordt tevens begrepen het recht van de Producent
de productie in al dan niet gewijzigde vorm: a) onbeperkt uit te (doen)
zenden voor zowel een algemeen als wel een specifiek publiek via alle thans bekende verspreidingswijzen; b) te
verspreiden via Internet; c) vast te (doen) leggen op alle mogelijke beeld- en/of geluidsdragers, en deze te
(doen) verkopen, verhuren, uitlenen, licenseren, afleveren of anderszins te verspreiden, in het verkeer te
brengen en/of te exploiteren; d) in
het openbaar of in besloten ruimtes waaronder tevens begrepen bioscopen, te vertonen aan een (niet)
betalend publiek; dit alles zonder nadere toestemming, medezeggenschap of medewerking van de
Opdrachtnemer, en zonder dat de Opdrachtnemer hiervoor enig recht
op (aanvullende) vergoeding of anderszins heeft.
15.5 Zonder nadere afspraken heeft Producent het recht vrijelijk de al dan niet in de productie
opgenomen/gevisualiseerde figuren, karakters, kleding, beelden en/of situaties die de Opdrachtnemer heeft
vervaardigd, waar de Opdrachtnemer (in)direct aan heeft meegewerkt
of die de Opdrachtnemer gestalte heeft gegeven te (doen) gebruiken voor publicatie-, promotionele- en
merchandisingactiviteiten/doeleinden (al dan niet commercieel), zonder nadere toestemming,
medezeggenschap of medewerking van de Opdrachtnemer, en zonder dat de Opdrachtnemer hiervoor enig
recht op (aanvullende) vergoeding of anderszins heeft. 15.6 De Producent heeft het recht alle krachtens de
overeenkomst verworven rechten aan derden over te dragen, met inbegrip van het recht tot verdere
overdracht.
15.7 Eventueel (wettelijk) verschuldigde vergoedingen voor de overdracht van rechten en voor iedere vorm
van exploitatie worden geacht te zijn begrepen in de in de overeenkomst overeengekomen vergoeding(en).
15.8 Materialen en/of andere zaken die met productiegelden zijn aangeschaft, blijven eigendom van de
Producent.
– de Opdrachtnemer in verzuim is met de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst;
– de Opdrachtnemer in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, zijn
onderneming heeft stilgelegd of geliquideerd, hij tot de schuldsanering wordt toegelaten, er beslag wordt
gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt;


Artikel 16. Ontbinding
Onverminderd de aan de Producent verder toekomende rechten, is de Producent gerechtigd de overeenkomst
zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door
middel van een aangetekende brief dan wel een deurwaardersexploot indien:
– afkeuring plaatsvindt na keuring of herkeuring;
– de Opdrachtnemer is verzocht zekerheid te stellen en met het stellen van die zekerheid in gebreke blijft.


Artikel 17. Geschillen
Partijen zullen geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door een der partijen als zodanig worden
beschouwd, trachten in der minne op te lossen. Komen partijen er onderling niet uit dan zal eerst een
oplossing worden gezocht middels een arbitrageregeling, een bindend adviesregeling en/of mediation,
alvorens het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Geschillen met betrekking tot de
AV zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in Den Haag.


Artikel 18. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen partijen, waarvan deze AV deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.